Dưới đây là quy trình cơ bản bảo trì bảo dưỡng hệ thống Chiller gồm 7 bước:

Dưới đây là quy trình cơ bản bảo trì bảo dưỡng hệ thống Chiller gồm 7 bước: